Kahramanmaraş'ın en etkin haber sitesi Kanal Maraş Köşe Yazarı Mustafa Karaaslan bugünkü yazısında ''Kahramanmaraş B. Ş. B'si özel idare yıkım işinde müteahhit firmayı koruyor mu?'' diye yazdı.

BENCE koruyor…
 

281945534_534451948207378_2435188146031742212_n


Nasıl mı?

Şöyle ki:

       1- Yüklenici firma, yapılan sözleşme hükümlerine ya bizzat uymuyor?

       2- Ya da Büyükşehir Belediyesi’nin yetkililerinince, sözleşme hükümlerine uyulmamasına göz yumuluyor?
 

*
 

Peki neden?
 

*
 

İhaleyi alan firma ile Büyükşehir Belediyesi arasında, ayrı bir şartname mi imzalandı?
 

*
 

Şartnameye ağır ve açık hükümler yazılması, diğer ihaleye giren firmaların, ihale bedeli olarak fazla yükseltilmemesi mi tasarlandı?
 

*
 

Madem ihaleyi alan firmaya ayrıcalık yapacaktınız, başta bunu teknik şartnameye yazılması gerekmez miydi?
 

*
 

O zaman belki, 6 milyon 615 bin TL den daha fazla bir bedele, bu yıkım işi ihale edilirdi?
 

*
 

Kazanan Belediyenin kasası olurdu?
 

*
 

Hem şartnameye açık ve net hükümler yazacaksınız…
 

*
 

Hem de ihaleyi alan firmaya, bu şartnamede yazılı bulunan hükümleri uygulatmayarak veya uygulamamasına ses çıkarmayıp, haksız kazanç elde etmesine göz yumacaksınız?
 

*
 

Siz ne iş yaparsınız birader?
 

*
 

Büyükşehir Belediyesi olarak, idare siz değil misiniz?
 

*
 

Bu olay, apaçık İhaleye Fesat Karıştırma suçunu işliyor…

Hem de bal gibi işliyor…
 

*
 

İzah edeyim:

1- İhale teknik şartnamesinin 4. maddesindeki hususları firma yerine getirmiyor.

 (4.9. Madde) 3194 Sayılı İmar Kanunu MADDE 34

İNŞAAT, TAMİRAT VE BAHÇE TANZİMİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER VE MÜKELLEFİYETLER:

İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişinin zorlaştırılmaması, yapı, yol sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması, mecburidir.

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde ilgili idarece takdir edilecek zaruri hallerde yaya kaldırımlarının bir kısmının işgaline yayalar için uygun geçiş sağlamak ve yukardaki tedbirler alınmak şartıyla müsaade olunabilir.

Bu gibi hallerde mülk sahibi veya inşaatı deruhte eden kişi veya kuruluşun sahipleri gelip geçenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek tedbirleri alırlar.

Zemin katlarda, dükkân yapılmasına müsaade edilen yapılarda, yaya kaldırımı ile aynı seviyedeki ön bahçeleri yayaya açık bulundurulacak, yayaların can emniyetini tehlikeye düşürecek duvar ve manialar yapılamaz.

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven yapılması zaruri hallerde rıht yüksekliği 0,15 metreden fazla olamaz.

(4.17. Madde) Şartname de iki adet 8 tonluk ekskavatör ve 2 adet halatlı vinç kullanılacak denmesine ragmen, yüksek tonajlı ekskavatör kullanılıyor. Halatlı vinçler kullanılmadan malzemeler aşağı atılıyor. 2 adet halatlı vinç maliyeti herbiri için 100 bin TL dir.
 

*
 

(4.22. Madde) Yüklenici firma, bina oturum alanı dışında beton kırma yaparak belediye tarafından inşa edilen kaldırım ve altyapıya zarar vermektedir.

2- İhale teknik şartnamesinin 5. Maddesindeki hususları firma yerine getirmiyor.
 


 

(5.2. Madde) Yıkım bölgesinde toz çıkışını önlemek için sulama yeterli aracı bulundurulmuyor ve gerektiği kadar sulama yapılmıyor. 
 

*
 

(5.3. Madde) Yıkım alanının çevresi 320 metrelik kısım 5 metre yüksekliğinde OSB ile kapatılmış değil. Ciddi bir maliyet gerektiren bu işlem müteahhide yaptırılmamıştır. Takriben maliyet 300-500 bin TL. arasındadır.
 

*
 

(5.4. Madde) Yıkım alanının doğusu 30 metre yükseklikte 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğunda metal sundurma ile kapatılması ve bu işlemlerde metal iskele kullanılması gerekmektedir. Güvenlik şemsiyesinin üstü de OSB ve sandviç panel ile açıklıklar ise branda ile tamamen kapatılması gerekmektedir. Ancak bu şartlara uygun bir kapatma yaparak güvenlik şemsiyesi oluşturulmamıştır. (Bu kapatma ve güvenlik şemsiyesi olağanüstü bir maliyet gerektirmektedir. Belediye bu durumu da görmezden gelmektedir.) Maliyeti yaklaşık 750.000 TL ile 1 Milyon TL. Arasındadır.
 

*
 

(5.5. Madde) Yine aynı şekilde; Yıkım alanının kuzeyi 30 metre yükseklikte 10 metre genişliğinde ve 55 metre uzunluğunda metal sundurma ile kapatılması ve bu işlemlerde metal iskele kullanılması gerekmektedir. Güvenlik şemsiyesinin üstü de OSB ve sandviç panel ile açıklıklar ise branda ile tamamen kapatılması gerekmektedir. Ancak bu şartlara uygun bir kapatma yaparak güvenlik şemsiyesi oluşturulmamıştır. (Bu kapatma ve güvenlik şemsiyesi olağanüstü bir maliyet gerektirmektedir. Belediye bu durumu da görmezden gelmektedir.) Maliyeti yaklaşık 750.000 TL ila 1 Milyon TL. Arasındadır.
 

 *
 

3- İhale teknik şartnamesinin 8. Maddesi diğer hususları içeren en alt kısımda yazılı olduğu üzere (Not:1)  de, belirtilen tüm güvenlik önlemlerine ait hususlar yerine getirilmeden hiçbir çalışma yapılamayacağı belirtilmektedir.

 Buna rağmen firma 150 gündür çalışmalarına devam edebilmektedir. Yerine getirilmeyen şartlarla yüklenici firmaya sağlanan maddi menfaat yaklaşık 2 ila 2,5 milyon TL dir.
 

*
 

ÖZEL İDARE YIKIM İŞİNDE İDARİ ŞARTNAME GEREĞİ FİRMANIN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMESİ GEREKİR! 

1- 21. MADDE: “Teknik şartname, İdari Şartname ve Sözleşmesindeki hususlara UYULMAMASI, ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ve İŞİN GECİKTİRİLMESİ halinde sözleşme bedelinin %00,3 (OnbindeÜç) oranında ceza uygulanacaktır.” Denilmektedir.

Bu ceza günlük yaklaşık 2.000 TL (İkibin TL) yapıyor. Fakat 150 gündür şartlara uymadan çalışan firmaya, hiçbir ceza uygulanmadan teknik ve idari şartlara uymayacak şekilde göz yumulmaktadır. Bu suçtur...
 

*
 

2- 22. MADDE: “Firmanın şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi üzerine idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” denilmektedir.
 

*
 

SONUÇ: Bu şekilde 150 gündür şartname ve sözleşmeye uymayan firmanın çalışması mümkün değildir. Ancak Belediye tarafından bu şekilde çalışmasına göz yumulmaktadır. Bu durum ise suç teşkil etmektedir. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu; İhale kararının kesinleşmesinden sonra ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişinin idareyle sözleşme imzalaması ile birlikte edimin ifası sürecinde edimin hiç veya gereği gibi ifa edilmeyerek kamunun zarara uğratılması ile oluşur.
 

*
 

EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA

Madde 236- 

(1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır:
a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi.
b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi.
c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.
d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi.
e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.
 

*
 

Demem odur ki:

Tüm bu hususları, Müfettişlikten gelen Büyükşehir Belediye Başkanı bilmiyor olamaz…

Bu yazımı resen suç duyurusu kabul edip Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açması gerekir…

Valilik Makamının bulunduğu binadan Özel İdare Binasının yıkımı gözükmekte olup, Vali Bey’in ‘’ne oluyor burada?’’ Demesi gerekir…

Sahipsiz şehir diyorum ben bu şehre, kimseyi inandıramıyorum…

E üç beş kişi var bu şehirde, biz de yazmasak, konuşmasak, vay bu şehrin haline…
 

***
 

DİP NOT (1): Pazartesi günü (Yarın) Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat bu yazımı ek olarak delil niteliğinde şikayet dilekçemi sunacağım.

DİP NOT (2): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Önsen köprüsü yeni adıyla İmran Kılıç köprüsünün asfalt işini yüklenici firma üzerinden alındığı ve 10 milyon TL yüklenici firmaya kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Doğru mu?