İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu doğrultuda uygulama 1 Kasım'da başlatıldı.

Yeni uygulamayla haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yedieminlerdeki araçların satış sürecinin nasıl olacağını sosyal medya hesabından tarihleriyle birlikte madde madde paylaştı.

Buna göre Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

“1-10 Kasım tarihleri arasında Gümrük İdaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.

Bu şekilde mal tasfiye edilmezse Tahsil Dairesi, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir.

İlk hak, sahibinin

Mal gene tasfiye edilemezse borçlu, ilgili Tebliğ’in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir.

Mal bu suretle de tasfiye edilmezse rehin hakkı sahibi, 10’uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

10 Aralık'tan itibaren online satılacak

Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11’inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip (10 Aralıktan itibaren) gecikmeksizin malın resen satış işlemlerine başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacak. (Her tasfiye dairesinin satış takvimi kendi sürecinde ilerleyecektir.)

Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen yediemine satış suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir.

Bir devir olmazsa MKE alabilir

Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse malı devralmak isteyen MKE A.Ş., Tebliğ’in 13’üncü maddesindeki süreyi takip eden bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.

Yine tasfiye edilemezse Kızılay'a devredilecek

Malın hala tasfiye edilememesi hâlinde, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla Kızılay’a devrine geçilecek.”

Araçlar nereden satılacak?

Bakan Tunç'un açıklamalarına göre satışa çıkarılmadan önce araçlar ilk olarak sahiplerine almaları için teklif edilecek. Sahibi tarafından alınmayan araçlar ise e-ihale yoluyla satışa çıkarılacak.