500 bini aşkın sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik kısım tamamlandı. Sendikalarla yapılan müzakerelerde alınan talepler de değerlendirilecek. Sonuçta ortaya çıkacak taslağın Ekim ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor.

Bunlarla birlikte yürüyen sözleşmelilerin kadro almasıyla ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Bu noktada Memur-Sen ile yapılan görüşmelerde tamamlanarak sendikanın talepleri de alındı. Alınan talepler ve yapılan teknik çalışma bir araya getirilerek bir taslak oluşturulacak. Bu taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis'e gönderilecek.

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da Başkan Erdoğan ile görüşerek taleplerini iletmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Sözleşmeli personelin kadro haklarına kavuşması meselesi var. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz.

Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

Memur-Sen tarafından bakanlığa iletilen taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor.
Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi.

Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor.

Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan resen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor.

KADRO DÜZENLEMESİNDEN YARARLANACAKLAR

500 bini aşkın sözleşmeliye kadro getirecek yasada çalışmalar tamamlandı. Sabah’ta yer alan haberde, görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak.

TOPLAM HİZMET SÜRESİNİN HESABI DİKKATE ALINACAK

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

Editör: Menekşe Topaloğlu