Kamu hastaneleri ile ilgili çok önemli karar! Zorunlu hale getirildi

Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması artık zorunlu hale getirildi.

Kamu hastaneleri ile ilgili çok önemli karar! Zorunlu hale getirildi

Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının da ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği"ne göre, kamu sağlık tesislerinde standart bina şartları sağlanacak, sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliği artacak. Yönetmelikle ruhsat disiplini ile kayıt altına alınan sağlık tesislerine ait envanterler daha sağlıklı bir şekilde çıkarılacak, sağlık tesislerinin denetlemesi ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı, kamuya ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması  için aranacak bina, asgari fiziki kriterler ve kimler tarafından açılıp  işletilebileceğine dair mevzuat çalışmasını tamamladı. Buna göre, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.  Yönetmeliğe göre, kamu sağlık tesislerinde standart bina şartları  sağlanacak, standartlara uygun binalarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve  güvenliği de artacak. Ayrıca ruhsat disiplini ile kayıt altına alınan kamu sağlık  tesislerine ait envanterler daha sağlıklı bir şekilde çıkarılabilecek ve sağlık  tesislerinin denetlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

Türkiye'deki tüm sağlık tesislerine ruhsat verme yetkisi, 2 Kasım  2011'de yayımlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına verildi. 2 Ocak 2014'te  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna eklenen ek madde 11 ile Türkiye'de  hizmet sunan tüm sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı  tarafından zorunlu hale getirildi.

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum  ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları  gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek yetkisi, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin 355. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığının görevleri arasında yer  aldı. Özel sağlık kuruluşlarının ruhsat almaları ve hizmet binalarına ait  mevzuatları mevcutken kamuya ait sağlık tesislerine ait bir ruhsatlandırma  mevzuatı bulunmuyordu.

Acil servis hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathaneler gibi  özellikli hizmet birimlerinin kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ait özel  mevzuatları olmasına rağmen, kamuya ait sağlık tesislerinin bina ve fiziki alan kriterlerini içeren ruhsat alınması ile ilgili düzenleme de yönetmelikle yapıldı. Yönetmelikle koruyucu, tedavi ve rehabilite edici kaliteli sağlık  hizmeti verilen sağlık tesislerinde hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı, adil ve erişilebilir olması yanı sıra konforun da üst düzeyde  düşünüldüğü mekanlarda sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEMENİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN 

MEVCUTLAR 5 YIL GEÇERLİ

Yönetmeliğe göre Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen sağlık tesisleri, Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç, ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk bakımından, Müdürlük tarafından yılda en az bir defa denetlenir. Bu Yönetmeliğe aykırılık durumlarında, kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre disiplin hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgeleri, beş yılı geçmemek üzere, Ek-1'de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterleri sağlaması kaydıyla, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenleninceye kadar geçerlidir. (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgeleri bulunanlardan Ek-1'de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterleri sağlamayan sağlık tesislerinin durumu komisyonlarca yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir ve rapor haline getirilir. Komisyon kanaatini de içeren rapor, ruhsat ve faaliyet izin belgesi için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda eksiklik belirlenmesi durumunda, bu eksikliklerin tamamlanması için işin özelliğine göre makul bir süre verilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini giderdikten sonra Müdürlüğe tekrar başvuru yapar. Bakanlıkça başvuru dosyası uygun bulunan veya eksikliklerini tamamlayan sağlık tesislerine ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Raporda belirtilen ve bütünüyle giderilmesi mümkün olmayan eksikleri bulunan sağlık tesislerinin dosyası Bakanlıkça değerlendirilir. Bahse konu eksikliklerin, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilemeyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet vermeyecek düzeyde olması halinde ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, bilirkişi raporu ve/veya Bakanlığın yerinde denetim raporu ile sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet verecek düzeyde eksikliği tespit edilen sağlık tesislerinin geçici ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir. Genel Müdürlük, kamu yararı açısından tadilatı uygun görülmeyen sağlık tesislerinin yeniden inşası için Yatırım Programına alınmak üzere, sağlık tesisinin bağlı olduğu birimlere teklifte bulunur. Bu fıkradaki sağlık tesisleri için ruhsat ve faaliyet izin belgesi verilmesi veya geçici ruhsatın iptal edilmesi işlemleri on yıl içinde tamamlanır. (3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, geçici ruhsat belgesi bulunan sağlık tesislerine altı ay içinde faaliyet izin belgesi düzenlenir.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.