Aylardır; 6 Şubat deprem sonrası ortaya çıkan 2020 Afad Risk azaltma raporu hakkında sorular soruyorum...

Diyorum ki...

  • Kahramanmaraş ili için özel hazırlanan bu raporu; kim veya kimler sümen altı etti?
  • Halk neden uyarılmadı?
  • Önlem almak adına, yıkılacağı belirlenen bölgelerdeki yapılarda oturan bina sakinlerine, 6306 nolu Kanun gereği neden uyarı yazısı gönderilmedi?

Sorular çok...

Ancak yetkililer başlarını öyle bir kuma gömmüşlerki cevap vermeye cesaretleri yok!

Neden?

Nedeni çok basit!

İnsanların beton yığınları altında göz göre göre ölmelerine yol açtıkları ve bu hususta sorumlu tutulmalarından korktukları için başlarını kumdan çıkaramıyorlar...

Ne diyor Raporun 43. sayfasında;

"AFAD-RED Analiz programı kullanılarak Kahramanmaraş il merkezini etkileyebilecek Gölbaşı-Türkoğlu Sismik boşluğunda olması muhtemel en büyük deprem olarak öngörülen Mw 7.5 büyüklüğündeki deprem esas alınarak bir deprem senaryosu çalışması yapılmıştır.

Senaryo çalışması sonucunda "VI Güçlü" olarak adlandırılan ve YIKIMIN BAŞLADIĞI ALANLARI İÇEREN BÖLGELER öncelikli Alan olarak seçilmiştir"

RİSK TANIMI; Deprem ve Sıvılaşma.

Yıkılacak Bölgeler; Bahçelievler mahallesi ve Yakın Çevresindeki Mahalleler (Stadyum civarı, Eski Maraş)

Tekerek Yolu Güneyi, Üniversite kavsağı civarı, sümbüllü ve Agcalı deresi Çevresi, Doğukent Yolu güneyi, Pazarcık ve Narlı

43Affaadd43

Düşünebiliyor musunuz?

Olası bir 7.5 şiddetinde gerçekleşecek depremde yıkılacak bölgeler bire bir biliniyor...

Ve öngörülüyor...

Ancak gerçekleşen deprem, 7.7 şiddetinde olup, asrın felaketi olarak söyleniyor...

Öngörülen deprem şiddeti 7.5...

Gerçekleşen deprem şiddeti 7.7...

Peki 2020 Afad raporu, halktan neden Saklanıyor?

İşte orası tam bir muamma!

Ve aynı Raporun 41. sayfasında özetle;

-Bölgelerdeki yapıların büyük bir kısmının eski olduğu,
-Aktif fay zonuna yakın olduğu,
-Zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olduğu,
-Bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi geçirmekte oluşu nedeniyle halkın, olası bir deprem tehlikesinden habersiz olduğu,
-Bu durum tehlikenin boyutunu bir kat daha artırdığı,
-Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için meskun alanlarda zemin etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve tehlikeli zonlardaki yapıların tahliyesinin zaruri olduğu, denmesine rağmen;

41Affaadd41

Bazı Kamu Kurumları tarafından hiç dikkate alınmıyor..

Ve Sonuç;

Raporda belirlenen bölgelerdeki yapılar aynen yıkılıyor...

Şimdi sizlere ulaştığım bir belgeyi aynen yayınlıyorum;

"T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemizde son yıllarda yaşanan büyük yıkımlara, can kayıplarına ve acılara neden olan depremler göstermiştir ki, depremlerin bu kadar ağır kayıplar verdirmesinin esas nedeni "Depreme Dayanıklı Olmayan" yapılardır. Şehrimiz 1997 yılına kadar 2. derece deprem bölgesinde iken 1997'den sonra hazırlanan rapor ve haritalarda 1. derece deprem bölgesine alınmıştır. Belediyemizce Çukurova Üniversitesine 16.03.2001 tarihinde hazırlatılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 06.04.2001 tarihinde onaylanan Jeolojik Etüd Raporunun 13. maddesinde "Mevcut yapılardan raporda önerilen kat adetini geçenlerden mevcut zemin koşullarında yapıların depreme dayanıklığının 1998 yılı yeni Afet yönetmeliğine uygun olarak incelenmesi ve gerekirse Zemin Islahı ve/veva Temel ve Üst Yapı Taşıyıcı Sisteminde Takvlye (Güçlendirme) için Gerekli Tahkikler Yapılması" önemle istenilmiştir.

Bayındırılık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 20 Eylül 2002 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Şehrimiz Çevre Düzeni Planı, Plan Notlarının "Afete Yönelik Genel Hükümler" bölümünün (1.15.4.) maddesinde ve İller Bankası Genel Müdürlüğünce yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın, Plan Notlarının (9.) maddesinde: "Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Osmaniye Belediyesi denetiminde bir program dahilinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 06.04.2001 tarihinde onaylanmış İmar Planına esas ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik-Hidrojeolojik Etüd Raporuna uygun olarak değerlendirmeye tabî tatulacaktır. Bu kapsamda Etüd raporunda belirlenmiş bina kat adetlerini aşan yapılardan 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak ruhsat alınarak ve ruhsat esaslarına uygun olarak yapılmış binaların Osmaniye Belediyesi denetiminde güçlendirilmesi gerekli yapı teknolojisine sahip olmayan binaların Osmaniye Belediyesi sorumluluğunda yıkılması sağlanır" hükmü konulmuştur.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 19 Mart 2003 tarih ve 3232 sayılı yazılarında "Halen mevcut ve plan kararlarının ön gördüğü kat yüksekliklerinin üzerinde olan önceden ruhsatlı çok katlı yapıların zemin iyileştirmesi ve yapı güçlendirmesi çalşmalarına ağırlık verilmesi" istenilmiş yine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürluğünün 16 Haziran 2003 tarih ve 6839 sayılı yazılarında: Şehir merkezindeki mevcut çok katlı ruhsatlı yapıların "Acil İyileştirme Planı" kapsamında "Zemin iyileştirme ve yapı güçlendirmesi için Özel mülkiyetteki yerler için yapı sahiplerince iyileştirme projelerinin hazırlatılması, kontrollük hizmetlerinin uzman kuruluşlarca yapılması, çalışmaların bir takvime bağlanılması, gerekiyorsa ivedilikle güçlendirmelerinin yapılması, sağlıksız ve zayıf yapıları ise yıkılması, tüm kamu yapılarında da aynı iyileştirme kapsamında ilgili kuruluşlarınca gereklerinin yapılması" istenilmiştir.

Osmaniye Valiliğin 25 Haziran 2003 tarih ve 855 sayılı yazılarında; "Çevre düzeni plan tadilatı esaslarına göre hazırlanan, Nazım ve Uygulama İmar Planlarında belirtilen, maksimum bina kat adetlerini aşan ve plandan önce yapılan çok katlı yapılar için Osmaniye Belediyesi denetiminde, yapı sahiplerine tebligat yapılarak bir program dahilinde güçlendirmeye ihtiyaç olan binaların tespit edilerek güçlendirilmesi ve uymayanlar hakkında 3194 sayılı İmar kanunun gereğince yasal işlem yapılması" hususunda gereğinin yapılması istenilmiştir.

Bu nedenlerle İlimiz Alibeyli Mahallesi H. Çenet caddesinde 73 numarada bulunan yapınız belediyemizce Çukurova Universitesine hazırlattırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan "Ayrıntılı Jeolojik Etüt Raporun"da, önerilen kat adetinin üzerinde yapılmış olması nedeniyle mevcut zemin koşullarında yapınızın depreme dayanıklılığını 1998 yılı Yeni Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inceletmeniz ve gerekirse zemin ıslahı ve/veya temel ve üstyapı taşıyıcı sisteminde takviye (Güçlendirme) yaptırmanız gerekmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün ve Osmaniye Valiliğinin belirtilen yazıları ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Gereğince tebliğ tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar binanızla ilgili bu tespitleri yaptırıp Belediyemize sunmadığınız veya gerekli güçlendirmeleri yaptırmadığınız takdirde, İmar Kanunu ve ilgili kanunlar gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Gereğini önemle rica ederim."

Osmanniyeimar

Soru şu;

Aynı Osmaniye İli gibi Kahramanmaraş ili de, 2. deprem bölgesinden 1. derece deprem bölgesine alındı...

Hadi bu konuda, halkı uyarmadığınızı geçtim...

Peki, 2020 Afad Risk Azaltma raporu düzenlenip, tehlikenin boyutu gözler önüne konduğunda, hangi akılla, hangi mantıkla bu raporu halktan gizleme gereği duyuldu?

Buna sebep neydi?

"Gizlemedik" diyemezsiniz...

Çünkü raporun 111. sayfasında rapora katkı veren kurumların yetkililerinin isimleri tek tek yazılı...

Dönemin Osmaniye Belediye Başkanı Memili Kırkkanat halkını uyarıyor, yapılması gereken hususları bir bir yazıyor ve yapmayanlar hakkında, İmar Kanunu gereği yasal işlem yapılacağını duyuruyor...

Bizimkiler ne yapıyor?

Büyükşehir Belediyesi, Makam katına kimseyi almamakla övünülüyor...

Cam teras safsatası ile uğraşılıyor...

Tekke Kentsel dönüşüm vaadi unutuluyor...

Tevfik Kadıoğlu ve Önsen Köprüsü benim zorumla bitiriliyor...

Deprem olduğunda 3 gün sokağa çıkamıyor...

Çıktığında yuhalanıyor ve tepki görüyor...

Herhalde kimden bahsettiğimi tahmin etmişinizdir...

Ne diyeyim ki;

Canlarımızı kaybettik, Cananlarımızı kaybettik...

2020 Afad Raporunu saklayanlar Allah'ından Bulsun.

Editör: Haber Merkezi