Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri'yle ilgili dikkat çeken bir yönetmeliğe imza attı. Yönetmelikle OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 1

OSB'lerde 'Tapu Devri Yönetmeliği'ni düzenleyen madde değişiyor.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, mevzuata uygun olarak yatırım yapan katılımcıların, 10 ile 50 kişi arasında istihdam sağlaması gerekiyor.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 3

Tahsisten yararlanmak isteyenler, üç ay üretim yapmaları koşuluyla OSB’den parselin tapusunun kendisine devrini isteyebilecek.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 4

ŞERH KONULACAK

Bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde ise yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında şerh konulacak.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 5

Taşınmaz için tapuya konulacak şerhte, devralan gerçek veya tüzel kişilerin, devirindeki amaç ve koşullara uymak zorunda oldukları ifade edilecek.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 6

DEVREDİLME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Tapuya konulacak şerh kaldırılmadığı sürece de taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devri yapılamayacak.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 7

Tahsis edilen tapu ipotek işlemlerinde kullanılamaycak ve teminat verilmeyecek. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemeyecek.

Şartları yerine getirenler tapuyu kapacak. Dikkat çeken değişiklik 8


OSB tarafından yapılan denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, ilgili OSB’nin talebi üzerine ve bakanlığın izni ile OSB tarafından tapu kayıtlarından şerh kaldırılacak