Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı rezerv yapı alanları adına merak edilen 27 soru ve cevabı:

1-Rezerv Yapı Alanı nedir? Sınırları nasıl belirlendi? Sınır içinde olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?

Deprem sonrası yıkılan yapılarım yerinde konut stokunun ivedi olarak yenilenmesi ve vatandaşların bir an evvel mevcut konumlarında konut-iş yeri sahibi olması amacıyla belirlenen alanlardır. Sınırlar belirlenirken konut merkezlerinde, kentlerin tarihi, sosyo-kültürel ve ekonomik birikimleri açısından önem arz eden, yıkım ve hasanın yoğunlaştığı, mikro bölgeleme etüt çalışmalar sonucunda sağlam zemine sahip olduğu anlaşılan bölümlerinde, uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenmiştir.

Binanızın bulunduğu alanın Rezerv Yapı Alanına dahil olup olmadığı bilgisini, ilgili Belediyeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri, sahadaki irtibat ofisleri ve www.kdb.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

2-Uygulama alanında depremden önce daire/iş yeri olan vatandaşlara ne verilecek?

Hak sahiplerinin depremden önce sahip oldukları taşınmazların değeri mukabilinde bağımsız birim verilecektir. Bunun yanı sıra, nakit bedel karşılığı uzlaşmak isteyen hak sahiplerine güncel kıymet takdiri üzerinden ödemesi gerçekleştirilecektir.

3-Uygulama alanında birden fazla daire iş yeri olanlara birden fazla daire iş yeri verilecek mi?

Yıkılan bağımsız birimler ve arsa payının değeri nispetinde bağımsız birim verilebilecektir.

4-Uygulama alanındaki uzlaşmalarda vatandaşların kıymet takdirinde yıkılan yapıları değerlemeye dahil edilecek mi?

Belirlenen uygulama alanlarında, tespit edilen tüm taşınmazlar, deprem öncesindeki durumları ve günümüz piyasa koşulanına göre değerlemeye tabi tutulacaktır.

5-Uygulama alanında boş arsası olan vatandaşların kıymet takdiri nasıl yapılacak?

Piyasa değerleri dikkate alınarak bağımsız değerleme şirketince kıymet takdiri belirlenecektir.

6-Uygulama alanında sadece arsası olan vatandaşlara daire/iş yeri verilecek mi?

Uygulama alanında üretilen bağımsız birimler mevcut daire/iş yeri sahiplerine dağıtıldıktan sonra artan olması durumunda, boş arsa sahiplerine arsalarının değeri nispetinde bağımsız bölüm veya nakit bedel verilecektir.

7-Uygulama alanındaki vatandaşlara daire/iş yerleri aynı bölgeden verilecek mi?

Yapılacak olan projenin durumuna göre mümkün olduğu sürece aynı bölgeden bağımsız birim verilmeye çalışacak olup, söz konusu yapıların dere yatağı, fay hattı vb. yapılaşmaya kapalı alanlarda bulunması durumunda, mevcut bulunduğu bölgeye en yakın bölgeden bağımsız birim tahsisi yapılacaktır.

8-Hangi konutun verileceği nasıl belirlenecek?

Hak sahiplerine verilecek konutlar, noter kurası veya ilgili kurum tarafından belirlenecek yöntem ile tespit edilecektir.

9-Rezerv Yapı Alanlarında projeler ne zaman başlayacak?

Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alanlarda çalışmaların ivedi şekilde tamamlanması planlanmakta olup, inşaat çalışmaları başladıktan sonra 1-1.5 yıl içerisinde bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır.

10-Bilgilendirme ve uzlaşma görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Hak sahipliği tespit işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerimiz adına tespit ettiğimiz taşınmazlar hakkında bilgi vermek üzere irtibat ofislerimizi açacağız. Ayrıca konutların teslim aşamasında, bu ofisler aracılığı ile hak sahipleri ile devir sözleşmesi ve teslim süreçlerini de yürüteceğiz.

11-Uzlaşma sonucunda vatandaşın borçlanması halinde ödemeler nasıl olacak?

Bağımsız bölümler teslim edildikten sonra. Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen indirimli tutarlar üzerinden hesaplanan bağımsız bölüm bedelinden, tespit çalışmaları esnasında hesaplanan hak ediş tutarı düşülerek, kalan tutar ilk 2 yıl ödemesiz, konutlar için 15-20 yıl, ticari birimleri için 5-10 yıl vadeli olarak ödenebilecektir.

12-Uygulama alanında kalan vatandaşlar aynı daire/iş yeri için hem Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hem de AFAD hak sahipliğinden yararlanılabilir mi?

Aynı gayrimenkul için farklı kurumlardan birden fazla gayrimenkul edinemezler. Rezerv Yapı Alanındaki bir konut veya iş yeri sebebiyle, AFAD hak sahipliğinden faydalanarak bağımsız bölüm edinilmesi halinde, aynı konut veya iş yeri için Rezerv Yapı Alanından da bağımsız bölüm alınamayacaktır. Bu durumda, ilgili hak sahibine, sadece Rezerv Yapı Alanında kalan arsa payının bedeli ödenecektir.

13-Uygulama alanında kalan vatandaşlar uygulama alanı dışında yer alan farklı daire/iş yerleri için AFAD hak sahipliğinden yararlanabilir mi?

Ever yararlanabilirler. Burada dikkat edilecek konu, hak sahibinin AFAD ve Başkanlığından alacağı toplam bağımsız bölüm sayısının, deprem öncesinde sahip olduğu toplam bağımsız bölüm sayısını geçemeyeceğidir.

14-Uygulama alanındaki az hasarı yapılara nasıl bir uygulama yapılacak?

Uygulama alanlarımızda deprem sonrası ayakta kalmış olan yapılara ilişkin değerlendirme iki kıstas göz önüne alınarak yapılmaktadır. Birincisi, söz konusu yapının depreme dayanıklı olup olmaması, ikincisi ise yapının, alanda geliştirilen uygulama bütünlüğünü bozup bozmamasıdır.
Yapılan nakli yapı tespitinde depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilen ve/veya yeni projenin uygulama bütünlüğünü bozan yapıların malikleri hak sahibi sayılarak projeye dâhil edileceklerdir.

15-Benim yapım hasarsız/az hasarlı neden riskli yapı tespitine ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bakanlıkça depremden sonra yapılan hasar tespit çalışmaları, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler ve bunların artçı depremleri sonucunda, yapıların taşıyıcı elemanlarının gözlemsel olarak incelenmesine dayanan tespitlerdir. Bu tespitler sonucunda, gerçekleşmiş depremlerin yapılara verdiği hasar düzeyi belirlenmektedir. Bu tespitler ileride meydana gelebilecek bir depremde söz konusu yapıların ne şekilde dayanım göstereceğini belirtmemektedir. Bir yapının ileride gerçekleşmesi muhtemel depremlerde nasıl davranacağının tespiti için bu yapıda riskli yapı tespiti yapılması gereklidir.

16-Uygulama alanında az hasarlı olup riskli yapı tespit analizi sonucu yıkılan yapı sahiplerine 6306 sayılı kanun kapsamında kira desteği verilecek mi?

Uygulama alanında, deprem sonrası ayakta kalmış mevcut yapılardan riskli yapı tespiti veya Başkanlık ile uzlaşı sonucu tahliye edilen tüm bağımsız bölümler için, tahliye edildiği tarihten ibaren in bir yıllık peşin olmak üzere;

  • Maliklere 48 ayı geçmemek üzere ayık 7.500 TL
  • Gecekondu sahiplerine 32 ayı geçmemek üzere aylık 5.000 TL
  • Sınırlı ayni hak sahiplerine ve kapıcılara defaten (bir kereye mahsus) 37.500 TL
  • Kiracılara defaten (bir kereye mahsus) 15.000 TL kira yardımı yapılacaktır.

17-Yapıma riskli yapı tespiti yapılırsa değerini kaybeder mi?

Bu işlem yapının değerini değiştirmeyecektir.

18-Rezerv alanda tapu sahibi AFAD'tan kira yardımı alıyorsa Bakanlık tarafından kira yardımı alabilecek mi?

Deprem esnasında yıkılan veya deprem sonrasında ağır hasar alması sebebiyle kontrollü olarak yıkılan yapıların maliklerine yapılan kira yardımı AFAD tarafından yürütülmektedir. Deprem sonrasında ayakta kalan ve AFAD tarafından kira yardımı almayan hasarsız, az hasarlı veya orta hasarlı yapılardan, Başkanlığın uygulama alanı içerisinde kalanların, anlaşma yolu le tahliye edilmesi durumunda Başkanlıkça yapılan kira yardımından faydalanabileceklerdir.

19-Uygulama alanındaki daha önce ruhsat alarak yapılaşmış orta hasarlı yapılara nasıl bir uygulama yapılacak?

Uygulama bütünlüğü açısından önem arz eden yapıların hasar durumuna bakılmaksızın, bu yapıların malikleri hak sahibi sayılarak projeye dahil edileceklerdir.

20- Uygulama alanındaki orta ve üzeri hasarlı yapıların yer aldığı parseller için yerinde dönüşüm projesinden yararlanılabilir mi?

Uygulama alanlarımız içerisinde kalan parseller, bizzat Başkanlıkça yürütülen projeden hak sahibi olabileceklerdir.

21-Uygulama alanında taşınmazı olan vatandaşların uygulama alanı dışında yer alan orta ve üzeri hasarlı yapıları için yerinde dönüşüm projesi kapsamında hibe, kredi imkanından yararlanılabilir mi?

Evet, uygulama alanında hak sahibi olunması, alan dışındaki taşınmazlar açısında hibe-kredi desteğinden faydalanmayı engellemeyecektir.

22- Uygulama alanında üretilen yapılarda kat sının var mı?

Projede yer alacak yapıların katları bölgenin zemini, mevcutta oluşan teşekküle ve bölge ihtiyaçlarına göre belirlenmekte olup, mümkün olduğunca yatay mimari tercih edilmektedir.

23- Vatandaşlar rezerv alanlardaki yerleri için proje detayları (metrekare, oda sayısı, kat sayısı, kaç blok, kaç bağımsız bölüm üretileceği, başlama ve bitiş süreleri, inşaat maliyet birim fiyatlan ve ödeme koşulları vs.) hakkında bilgiyi nereden alacaklar?

Alanda yer alan irtibat ofislerinden bildi edinebileceklerdir.

24- 2 farklı ilde veya ilçede konutu bulunan vatandaş bir ildeki konutunu AFAD'dan diğer konutunu rezerv alanından alabilir mi?

Evet, alabilir. Burada dikkat edilecek konu, hak sahibinin AFAD ve Başkanlıktan alacağı toplam bağımsız bölüm sayısının, deprem öncesinde sahip olduğu toplam bağımsız bölüm sayısını geçemeyeceğidir.

25- Rezerv alanda iki farklı parselde evi olan hak sahibi, birisi rezerv alandan (AFAD üzerinden) diğeri için yerinde yapılan konutlardan yararlanabilir mi?

Evet yararlanabileler. Burada dikkat edilecek konu, hak sahibinin AFAD ve Başkanlıktan alacağı toplam bağımsız bölüm sayısının, deprem öncesinde sahip olduğu toplam bağımsız bolum sayını geçemeyeceğidir.

26- Rezerv alanlarda güçlendirme yapılmış olan konut veya iş yerleri ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapılacak? Uygulama bütünlüğü açısından korunamayacaksa güçlendirme için yaptıkları masraflar kıymet takdire dahil edilecek mi?

Belirlenen uygulama alanlarımızda, tespit edilen tüm taşınmazlar, deprem öncesindeki durumları ve günümüz piyasa koşullarına göre değerleriyle tabi tutulacaktır.

27- Rezerv Yapı Alanı Sının dışarısına çıkmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Rezerv Yapı Alanı sınırları mevcut çalışmalar dikkate alındığında revize edilmemekte olup, sınır değişikliği yapılmamaktadır.

Editör: Haber Merkezi