Hayrettin Güngör: Mahkemeden işe iade kararı alan işçileri işe almıyor, tazminat ödüyor!

Kahramanmaraş'ta, hayvanlara işkence yapıldığına yönelik görüntülerin basına yansıtmasını gerekçe gösterilerek önceki dönemde işe alınan personeli haksız yere işten çıkaran AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve yönetimine karşı açılan dava işçi lehine sonuçlandı. AK Partili Güngör açılan davada işe iadesi bulunan işçiye işine geri dönüş izni vermedi.

Hayrettin Güngör: Mahkemeden işe iade kararı alan işçileri işe almıyor, tazminat ödüyor!

Kahramanmaraş'ta, hayvanlara işkence yapıldığına yönelik görüntülerin basına yansıtmasını gerekçe gösterilerek önceki dönemde işe alınan personeli haksız yere işten çıkaran AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve yönetimine karşı açılan dava işçi lehine sonuçlandı. AK Partili Güngör açılan davada işe iadesi bulunan işçiye işine geri dönüş izni vermedi.

GERİ ADIM ATILMIYOR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararı ile işe geri dönmeye hak kazanan işçiyi işe geri almıyor. AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör tarafından işten çıkarılan işçi, İş Mahkemesi kararı ile belediyede işe geri dönmeye hak kazandı. Ancak karara rağmen, işine geri dönemiyor. Hayvanlara işkence yapıldığına yönelik görüntülerin basına yansıtmasını gerekçe gösterilerek işten çıkartılan işçinin, 'işe iade ve tazminat' talebiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı dava, işçinin lehine sonuçlandı. 

MAHKEME KARARINDA DAVACI AHMET Y.'UN İDDİASINDA ÖZETLE;

''Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının, davalı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bir yıla süre ile çalıştığını, daha sonra bir buçuk yılı aşkın süre ile Akbel şirketinde hayvan toplayıcısı olarak çalıştığını, davalı şirket tarafından 08/01/2020 tarihinde haksız olarak iş akdine son verildiğini, davacının haricen öğrendiğine göre hayvanlara işkence yapıldığına yönelik görüntülerin basına yansıması sonrası davacının bu olaydan sorumlu tutularak iş akdine haksız olarak feshedildiğini, yapılan görevin amirin bilgisi dahilinde yapıldığını, olayın içeriği ile ilgili davacının bilgisinin olmadığını, olayın olduğu gün davacının yetki amirin emri üzerine topladıkları hayvanları istenilen yere götürdüklerini, yetki amir Halil Mustafa Ç. tarafından şirket telefonu davacının eline verilerek hayvanların videoya alınmasını istendiğini, hayvanların araçtan indirilmesi sırasında başka bir şahsın elindeki sopayla hayvanlara zarar vermeye başladığını, bundan sonra davacının video kaydını kapattığını, olayda davacının hiç bir suçunun olmadığını, davacıya görev tanımı dışında bir çok işin de verildiğini ve verilen bütün işlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini, iş akdi feshedilirken de hangi maddi ve gerekçe ile sona erdirildiğinin belirtilmediğini, feshin son çare olması ilkesine aykırı davranıldığını, arabuluculuk görüşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlandığını belirterek fesih geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.''

DAVALI KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI AKBEL A.Ş SAVUNMASINDA ÖZETLE; ''Davacının 19/09/2017-08/01/2020 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin 4857 sayılı Kanunun 25/II uyarınca feshedildiğini, davacının iş akdinin sahipsiz hayvanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunması ve buna ilişkin video kaydının basına sızdırılması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, davacı ile Mustafa Ç.'ın yakaladıkları hayvanları bırakmak üzere Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne gittiklerini, orada çalışan personeller 5-10 dakika beklemesini söylemesine rağmen davacı ve Mustafa Ç.'ın beklemeyerek hayvanları bıraktıklarını, hayvanları araçtan indirirken Mustafa Ç.'ın hayvanlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ve davacının bu olayı video kaydına aldığını, söz konusu görüntülerin basına sızdırıldığını, çekilen kamera kayıtlarının işveren tarafından değil davacı tarafında çekildiğini, yetkili amirin emriyle hareket ettiklerini iddiasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir. Davalı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın zamanaşımına uğradığını, belediyeye husumet yöneltilemeyeceğini, belediyenin ihale makamı olduğunu, işçinin özlük dosyasının ihaleyi alan şirketlerde olduğunu, davacıya ait işyeri şahsi dosyası vs bilgilerin bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.'' MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR.

DAVALI ŞİRKET TEMYİZE GİTMİŞTİR;

Davalı Akbel Toprak istinaf başvurusunda özetle iş akdinin 4857 sayılı kanunun 25/II maddesince ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile feshedildiğini, 6 günlük süre ve feshin son çare olması kurallarına uyulduğunu, davacının personel müdürünün hayvanların bırakıldıktan sonra video atıp diğer ihbara gidin şeklindeki talimatı sonrası hayvanların eziyetle indirilmesine dair video çektiğini, bu videoyu basına sızdırdığını, kusurlu olanın işi yapan kişi ve ona video çekerek yardımda bulunan davacı olduğunu ileri sürmüştür.

TEMYİZ DOSYASINDA GEREKÇEDE;

''...görüntüleri sosyal medyaya Ahmet Y.'un yaydığına dair dosya kapsamında bir delilin bulunmadığı, iş akdinin iddia edildiği gibi işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle haklı nedenle feshedildiğinin davalı işverenliklerce ispatlanamadığı, 30/09/2019 tarihinde düzenlendiği anlaşılan tutanak gözetildiğinde hayvanların Mustafa Ç. tarafından sere serpe atılarak bırakıldığından haberdar olunduğu, aradan makul denilemeyecek bir süre geçtikten sonra görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası iş akdinin feshi yoluna gidildiği, buna göre feshin 6 günlük hak düşürücü süre sonrasında geçen makul süre içerisinde feshedildiğinden de söz edilemeyeceği, buna göre yapılan feshin haklı yada geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından davanın kabulü yönündeki karar ve gerekçede isabetsizlik olmadığı...''

TEMYİZ KARARI

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A) Kahramanmaraş İş Mahkemesinin 2020/35 esas ve 2021/15 karar sayılı kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

B) Davanın KABULÜNE;

1-)Davalı işveren tarafından yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının Akbel Toprak Ürünleri Temizlik Hiz.Taş. Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans Org. İnş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. nezdindeki işine İŞE İADESİNE,

2-) Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın davalılar müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak kaydı ile miktarının davacının kıdemi, fesih nedenleri de dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti olan brüt 12.188,40 TL olarak belirlenmesine,

3-) Davacı işçinin, işe iadesi için işverene süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer hakları olan brüt 13.908,40 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin gerektiğinin tespitine,

İŞE ALINMAMA KARARI ALINDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ahmet YOKUŞ'a gönderildiği gözüken ihtarnamede yazıldığı üzere; İşe iade davasında tazminat ödeyerek işe başlatmama kararı alınmış.

İhtarnamede;

  1. 14.07.2021 Tarihli İhtarnamenizde; “Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 2021/x – 2021/x Karar Sayılı Kararına istinaden işe başlatılmanızı, 4 aylık boşta geçen süreye ait ücretinin ödenmesini, yasal sürede işe başlatılmamanız halinde 4 aylık boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklar ile birlikte 4 aylık işe başlatmama tazminatının brüt ücret tutarının yasal faizi ile birlikte tarafınıza ödenmesi talep edilmiştir."
  2. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 2021/x - 2021/x Karar Sayılı Kararında şirketimize seçimlik haklar sunulmuş olup şirketimizce tarafınız işe başlatmama kararı alınmıştır. İşe başlatılmamanız halinde ilgili Mahkemece; “şirketimiz tarafından 4 aylık brüt ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ile 4 aya kadar boşta geçen aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine” karar verilmiştir.
  3. İlgili mahkeme kararı uyarınca, şirketimizce işe başlatmama tazminatı ile 4 aya kadar boşta geçen aylık ücret ve diğer haklarınız x BANKASI, TRxx xxxxx İBAN nolu hesaba ödeneceğini şirketimiz adına cevaben bildiririz.

"BU PARA KAHRAMANMARAŞLININ CEBİNDEN ÇIKIYOR"
İşe iade davasında Mahkeme seçenek sunuyor. Ya işe iade al ya da mahkeme kararının altındaki tazminatları tekrar öde diyor. AK Partili Belediyeler para ödemeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu para Kahramanmaraşlıların cebinden çıkıyor. Mahkeme kararında yazan ve boşta geçen zaman için binlerce lira ödeme yapmak zorunda kalınıyor. 

KANAL MARAŞ SORUYOR:

Yüzlerce işçinin işten çıkarıldığı iddia edildiği üzere her işçinin Mahkemelere gittiği biliniyor. Hemen hemen her dava açan işçinin ya işe iadesine ya da tazminatına hükmediliyor. İşe iade davasını kazananlarıda işe almayarak tazminatların ödenmesi yolu seçiliyor. Kahramanmaraş halkının ve işten çıkarılan işçi yakınları ile ailelerinin de bir nevi tepkisini çeken bu uygulama her geçen gün AK Parti nezdinde siyaseten zarar gördüğü de bir gerçek. Cumhurbaşkanı Erddoğan'ın şehrimize yaptığı ziyarette bu acı gerçek tüm çıplaklığıyla ortada gözüktü. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür işten çıkarmalar sonucunda TAZMİNAT olarak ne kadar Belediye bütçesinden paralar ödendi? 

Kamuoyuna Büyükşehir Belediyesi ne kadar işten çıkarılan işçilerin olduğu ve bu işçilere ödenen paraların miktarını açıklayacak mı?


 

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
Türkcan
Türkcan - 1 hafta Önce

Bu insanların ahı o müptezel Fatih Mehmet Türkmeneri tutar ona Allah bir uyarıda bulundu o bilmedi sayın Hayrettin Güngör üç işçiyi atacak suç varısa bu daire başkanını niye görevden almadın senin dürüst oldugunu bilimki bu müptezelide görevden al

Alper Bozkurt
Alper Bozkurt - 1 hafta Önce

Hayrettin Güngör bu sütunlarda yazdım üç insanı belediyeden uzaklaştır rahat et diye ne hallere düştün bak samim senin seçiminde en az senin kadar çalışan insanım Genel sekreter yardımcın Mehmet Ertürkmen ve Alatin Parlak ve Tarımsal daire başkanın Mehmet Fatih Türkmenen bunun üçünü belediyeden uzaklaştırdıgın zaman yükün azalır

Vatandas
Vatandas - 1 hafta Önce

Uygulanmayacakti Mahkemeler niye var...kapatilsin o zaman...Yargi kararina uymayan ilk baskan...Demek ki kitab yazmasa belediye binasini yikacakti...Allah çook bilmislerin şerrinden korusunn

Nurettin göngür
Nurettin göngür - 1 hafta Önce

Allah şahit sana firavun inşAllah helak olacaksın garib gurabanın ekmeğiyle oyna iftira at zalimlik yap sonra mahkeme ile kazandığı hakkı elinden al dört büyük kitapta yok bu hayri efendi sen zalim kaddar bir o kadar da insanlıktan çıkmışsın vicdanın yok mu senin bu kadar bedua niye alıyorsun o insan ekmek mücadelesi veriyor çölü çocuğu eşi yok mu mutlu mu oluyorsun insanların hayatını maf etmekle ölümü düşünmüyorsun Mahkemeyi kübrayıda mı düşünmüyorsun zalim yapma insan ol insan bu dünya ölümlü hayri

İbrahim Yelken
İbrahim Yelken - 1 hafta Önce

Para devletin tazminat ver kurtul. Maraşlının cebinden çıkıyor para. Bir memleket evladı ekmeğe muhtaç olsun , hayrertinin umurunda mı ?
Esas kitabı şimdi yazıyor hayrettin . Bende işi gücü bırakıp bu Hayretinin kitabını yazacağım.

SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.