Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, hasarlı malların toplanmasının gizliliğini açıklayan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay; malın kırılması veya zarar görmesi durumunda, malın alıcısının haklarını kullanabilmesi için, alıcının malı teslim aldığı tarihten itibaren yasal süresi içinde çekince yapması ve bildirimde bulunması gerekir.

Ev hanımı S.A. internet sitesinden Türk kahvesi makinesi satın aldı. Malların paketini açtığında hayatının şokunu yaşadı. Makinenin bozulduğunu gören S.A., Bölge Tüketici Hakem Kurulu'na başvuruda bulundu. Son olarak Yargıtay, tüm tüketicileri yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

KARGO HASAR VAKALARI

Heyet, 199 lira değerindeki ürünün tüketiciye iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Nakliye şirketi karara karşı çıktı. Kamyon şirketi, kararın bozulması için 3. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Davacı kargo şirketi davalının paketi çekincesiz olarak teslim almasını ve şirketin kusurlu olmadığını talep etmiş, itiraz incelemesi sonucunda hakem heyeti kararı iptal edilmiştir. Davalı tüketici, davacının nakliyeden sorumlu olduğunu, ürünün nakliye sırasında zarar gördüğünü, davacının ayıplı olduğunu ve hakem heyetinin doğru karar verdiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir. .

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Mahkeme; davacı taşıyıcının yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumlu olduğu, davacı şirketin üzerine düşen edimi yerine getirmediği, dava konusu edilen kargonun nakli sırasında ürünün kırıldığı, davalının kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku

Karar aleyhine Adalet Bakanlığı tarafından, davaya konu kahve makinasının hasarlı olarak teslim edildiğine ilişkin fotoğrafların bulunduğu, gönderilen malın teslim alınırken ihtirazi kayıt konulması halinde malın taşıma sırasında hasara uğradığı, ihtirazi kayıtsız teslim alınması halinde ise maldaki hasarın taşıma sırasında oluşmadığı yönünde bir karine oluşturduğuna dikkat çekerek itiraz etti. Bakanlık; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma yoluna başvurdu.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Bakanlığın talebi üzerine dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; taşıyıcının eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından alıcısına teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın ziyanından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan sorumlu olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

KARAR KANUN YARARINA BOZULDU

"Gönderen veya gönderilenin, ziya veya hasar halinde taşıyıcıya karşı haklarını kullanabilmesi için emtia teslim alınırken ihtirazi kayıt koyması, kanunda belirtilen süreler içinde ve kanunda belirtilen şekilde bildirimde bulunması gereklidir. Somut olayda davacı taşıma şirketi, gönderinin alıcısına teslim edildiğini, kargonun alıcısı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürülmeden teslim alındığını iddia etmiştir. Davalı taraf, delil olarak fotoğraf ve tanık anlatımına dayanmıştır. Mahkemece, dosyaya sunulan fotoğraflarda taşıma sözleşmesine konu emtianın kırılmış olduğu, davacı kargo şirketinin üzerine düşen edimi tam olarak yerine getirmediği, davalıya atfedilecek bir kusur bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dairemizin yerleşik içtihatlarında kabul edildiği üzere hasar ihbarında bulunulmadığı takdirde, eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği yönünde taşıyıcı lehine bir karine oluşur. Karinenin, aksini ispat külfeti bu durumda alıcıya düşer. Alıcı olan davalı taraf dosyaya bu yönde fotoğraf sunmuş ve tanık anlatımına dayanmıştır. Bu durumda mahkemece davalının sunduğu bu delillerin davacı taşıyan lehine oluşan karinenin aksini ispata yeterli olup olmadığı değerlendirilmeksizin karar verilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. Adalet Bakanlığı’nın 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

(Kaynak: İHA)