Adrese teslim ihale mi? Yoksa gerçekten ihale mi?

Göreve geldiğinden bu yana iş yapamamasının yanı sıra çıktığı ihaleyi iptal etmesi ile de ünlü KMBBB Hayrettin Güngör, otogarda yapmayı düşündüğü yenileme çalışması Kanal Maraş’ta izleyici ile buluşan Açık Masa programında eleştirildi.

Her geçen gün gelişen dünya teknolojisini, yatırımı ve diğer argümanları kullanırken Kahramanmaraş’ta durum tam tersi. Tüm yolların kesişiminde bulanan Kahramanmaraş'ta yapılması düşünülen otogar ve kiralama işi Gazeteci Mustafa Karaaslan ve yayın konuğu Mehmet Bağrıaçık tarafından eleştirildi.

Yapılan ihalenin şartnamesi Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan Gov tr’ye yüklendi. Şartnameye göre ihaleye katılacak, özel veya tüzel kişilerin 2018-2019 yılları cirosunun 100 milyon TL olma şartı aranması kafaları karıştırdı. Bu meblağlarda bu  ihaleye kimin katılacağı merak konusu olurken, diğer yandan da adrese teslim ihale mi diye akıllarda soru işareti bıraktı.

İhalede: “Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, ihalenin yapıldığı tarihten önceki iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam cirosunun KDV hariç 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) den az olmamalıdır” maddesi tam manası ile yapılacak işin boyutunu gözler önüne serdi.

İHALE ŞARTNAMESİ ŞÖYLE;

1. Yukarıdaki ihale bilgileri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesi açık ve 35/a kapalı teklif usulü doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

2. Tarihi Maraş Kalesi ile ilgili ihale şartname bedeli 250,00 TL, Şehirlerarası Otobüs Terminali şartname bedeli 1.000,00 TL olup  (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) şartnameler İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3. İhale ile kiralanacak taşınmazların geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir.

4. Kahramanmaraş Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan irtifak sözleşmesi gereği Tarihi Maraş Kale İçerisinde bulunan kafeteryadan elde edilecek toplam yıllık hâsılatın %1 oranında hazine payını ayrıca Milli Emlak Müdürlüğüne kiracı tarafından ödenecektir.

5. İhaleyi alan kişi Tarihi Maraş Kale içerisinde bulunan kafeterya binası onarım ve tefrişatı işi kapsamında Belediyemizce yapılan 500.000,00 TL’lık harcama bedelini sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir.

6. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

7. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
a. İkametgâh belgesi,
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu,
c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi,
f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı,
g. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi,
a. Tarihi Maraş Kalesi içerisindeki kafeterya ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin son 5 yıl içerisinde kesintisiz en az 2 (iki) yıl bilfiil restoran veya kafeterya veya büfe işletmeciliği yaptığına dair ilgili odadan veya maliyeden belge (işletmecilik) getirmek zorundadır. Katılımcılar belgelerin aslı ile beraber başvuru yapacaklardır.
j. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin en az 20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Tarihi Maraş Kalesi içerisindeki kafeteryanın ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin en az 10.000.000.-TL (On Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır.
k. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, ihalenin yapıldığı tarihten önceki iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam cirosunun KDV hariç 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) den az olmamalıdır. Tarihi Maraş Kalesi içerisindeki kafeteryanın ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin ihale yapıldığı tarihten önceki iki yıla ait toplam cirosunun KDV hariç 50.000.000.- TL (Elli Milyon Türk Lirası)den az olmamalıdır.
xx. Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Tarihi Maraş Kalesi ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, Bilanço ve Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeye düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

8. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

Not:  (i)  maddesinde istenilen belgeler, ortak girişimcilerden biri ihale komisyonuna sunması yeterlidir. J, k, l  maddelerinde istenilen kriterleri sağlayamayan istekliler ihaleye katılamayacaktır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların ortaklığı bu kriterleri sağlamalıdır.

a. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.
b. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar
c. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.
d. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
e. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.
f. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur”

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 15:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.