Memur olma hayali kuranlara kötü haber

Hükümet yeni devlet memuru alımını kısıp, personel ihtiyacını kurumlar arası tayin yoluyla gerçekleştirecek. Tüm kamu kurumlarında ihtiyaç fazlası memurların listesi çıkarılıp başka kurumlara dağıtılacak.

Memur olma hayali kuranlara kötü haber
banner150

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun açık­la­dı­ğı eko­no­mi­de dö­nü­şüm prog­ra­mın­dan mev­cut me­mur­la­ra ta­yin, me­mur ol­ma ha­ya­li ku­ran­la­ra ise kö­tü ha­ber çık­tı.


9 AYDA BELİRLENECEK

 

Me­mur­lar­la il­gi­li ya­pı­la­cak dü­zen­le­me ve ye­ni per­so­nel po­li­ti­ka­sı­nın ipuç­la­rı dö­nü­şüm prog­ra­mı­nın “Ka­mu Har­ca­ma­la­rı­nın Ras­yo­nel­leş­ti­ril­me­si Prog­ra­mı Ey­lem Pla­nı­”n­da açık­lan­dı. Plan­da, ka­mu ku­rum­la­rın­da perso­nel ta­van­la­rı­nın be­lir­le­ne­ce­ği, ku­rum­la­rın ih­ti­yaç duy­du­ğu me­mur­la­rın ön­ce­lik­le atıl per­so­nel kullanıla­rak kar­şı­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di.

 

Önü­müz­de­ki 9 ay içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan ye­ni pla­na gö­re me­mur­la­rın ça­lış­ma, atan­ma ve tayin­le­ri­ne yö­ne­lik üç kri­tik ça­lış­ma yü­rü­tü­le­cek. Bu kap­sam­da ön­ce­lik­le ka­mu­da­ki her bir ku­ru­mun istihdam ede­bi­le­ce­ği per­so­nel sa­yı­sı­na yö­ne­lik ye­ni üst sı­nır ge­ti­ri­le­cek. Ku­rum­lar bu sı­nı­rın üze­rin­de memur alı­mı ya­pa­ma­ya­cak.


İkin­ci aşa­ma­da ka­mu ku­rum­la­rı tek tek ta­ra­na­rak ih­ti­yaç faz­la­sı ve atıl per­so­ne­lin lis­te­si çı­ka­rı­la­cak. Üçün­cü aşa­ma­da ise ih­ti­yaç faz­la­sı gö­rü­len tüm me­mur­lar, me­mur açı­ğı olan ku­rum­la­ra na­kil yo­luy­la dağı­tı­la­cak.


KİMLER İHTİYAÇ FAZLASI?


Prog­ram­da me­mur­la­rın han­gi kri­ter­le­re gö­re “ih­ti­yaç faz­la­sı­” sa­yı­lıp ça­lış­tık­la­rı ku­rum­lar­dan  gönderileceğine iliş­kin bir bil­gi yer al­ma­dı.

 

Ku­rum­la­rın­da is­ten­me­yen bir­çok me­mu­run si­ya­si dü­şün­ce ya da ya­şam tar­zı gi­bi ki­şi­sel ge­rek­çe­ler­le “ihtiyaç faz­la­sı­” adı al­tın­da baş­ka ku­rum­la­ra nak­le­dil­me­sin­den en­di­şe edi­li­rken, baş­ka ku­rum­la­ra gönderilen me­mur­la­rın ge­ri dö­nüş yo­lu­nun da çı­ka­rı­la­cak ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler­le ka­pa­tı­la­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. 

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2014, 09:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.