Meclis'te çok kritik 3 yeni vergi düzenlemesi kabul edildi

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis'te çok kritik 3 yeni vergi düzenlemesi kabul edildi

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü  reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak.

Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda  satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına,  elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik  dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime  geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde  edilen hasılat da Dijital Hizmet Vergisi kapsamında yer alacak.

Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri de  aynı vergiye tabi olacak.

"Dijital ortam", "dijital hizmet sağlayıcıları", "hasılat elde  edilmesi", "hizmetin Türkiye'de sunulması", "finansal muhasebe açısından  konsolide grup" kavramlarını tanımlayan teklifle Dijital Hizmet Vergisi'nin  mükellefi ile sorumluları da belirleniyor.

Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları  olacak. Bunların, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam  mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye'de  bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip  gerçekleştirmemesi Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecek.

Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş  merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve  Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi  işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin  ödenmesinden sorumlu tutabilecek.

MUAFİYET VE İSTİSNALAR
Kanunla, Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olanlar ile bu vergiden  istisna tutulan hizmetler de belirleniyor.

Buna göre, ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Dijital  Hizmet Vergisi'ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20  milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon  avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital  Hizmet Vergisi'nden muaf olacak.

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi  olması halinde, bu hadlerin
uygulanmasında grubun verginin konusuna giren  hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacak.

İlgili hesap dönemi içinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması  halinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden  dördüncü vergilendirme döneminden itibaren Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyeti  başlayacak. Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin  üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen  kümülatif hasılat dikkate alınacak.

Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca muafiyete ilişkin hadlerden  herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden  itibaren tekrar başlayacak.

Cumhurbaşkanı, bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine  göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar  artırmaya yetkili olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla  bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve düzenlemenin uygulanmasına  ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu kapsamda bildirim ve  belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine  getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre  verilecek. Verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini  tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler muafiyetten yararlanamayacak.

Düzenlemeyle Dijital Hizmet Vergisi'nden istisna tutulan hizmetler de  belirleniyor.

Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ulusal çapta kamuya açık mobil  elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,  Bankacılık Kanunu kapsamındaki bazı hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım  Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge  faaliyetleri sonucunda oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler  üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisi'nden  istisna olacak ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat muafiyete ilişkin hadlerin  tespitinde dikkate alınmayacak.

Dijital Hizmet Vergisi'ne ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu  kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenecek.  Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından  geçersiz olacak. ?

Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olacak
 
Dijital Hizmet Vergisi'nin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde  verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Hasılatın  döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli  olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına  çevrilecek.

 Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim  yapılmayacak. Dijital Hizmet Vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde  ayrıca gösterilmeyecek. Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital  Hizmet Vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve bu şekilde  hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya  birlikte yüzde 1'e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

VERGİLENDİRME DÖNEMİ
Kanunla Dijital Hizmet Vergisi'nin vergilendirme dönemi, verginin  beyanı, tarhı, ödenmesi gibi uygulamalarda düzenleniyor.

Buna göre, Dijital Hizmet Vergisi'nde vergilendirme dönemi, takvim  yılının birer aylık dönemleri olacak ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet  türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme  dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili kılınıyor.

Dijital Hizmet Vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunacak.

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital  hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna  kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacak.

Dijital Hizmet Vergisi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya  tüzel kişi adına tarh olunurken, adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden  müteselsilsen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat  yapılacak. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle  sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait Dijital Hizmet Vergisi'ni  beyanname verme süresi içinde ödeyecek.

Dijital Hizmet Vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi,  bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın  tespitinde gider olarak indirilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital hizmet vergisi beyannamesinin ve  eklerinin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde  tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye,  mükellef veya vergi sorumlularına sadece vergiye tabi hizmetlerin sunulduğu  dönemler için beyanname verdirmeye, verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline  ilişkin usul ve esasları belirlemeye, bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü  getirmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

VERGİ GÜVENLİĞİ
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve  ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu kanun kapsamındaki dijital  hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, yükümlülüklerin  yerine getirilmesi için Dijital Hizmet Vergisi'ni tarha yetkili vergi dairesi  tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve  benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak Vergi Usul Kanunu'nda  sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları  ile ihtarda bulunulabilecek ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet  sitesinde ilan edilecek.

İlandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi  halinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu  yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye  Bakanlığınca karar verilecek ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecek. Engelleme kararlarının  gereği bildirimden itibaren 24 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine  getirilecek. Usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınarak  Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Düzenlemeyle kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta  muameleleri vergisinin oranı binde birden, binde ikiye çıkarılıyor.  Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde  ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkili olacak.

KONAKLAMA VERGİSİ
Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir ihdas edilecek.Buna göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane,  kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti  ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan  yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri  alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi'ne tabi olacak.

Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi  tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Vergiyi doğuran olay, bu hizmetlerin sunulmasıyla meydana gelecek.Konaklama Vergisi'nin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler  karşılığında, Katma Değer Vergisi hariç her ne suretle olursa olsun alınan veya  bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile  temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olacak.

Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında  alınacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar  indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

Konaklama Vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri  belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim  yapılamayacak. Konaklama Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahına dahil  edilmeyecek.

Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere  verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki  diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan  uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler Konaklama Vergisi'nden  müstesna olacak.

Konaklama Vergisi'nde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim  yılının birer aylık dönemleri olacak. Her bir vergilendirme dönemine ait  Konaklama Vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar  Katma Değer Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı  süre içinde ödenecek.

HAKEMLERE VERGİ
Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı  500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna  tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde  görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle  sınırlandırılıyor.

Kanuna göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin  kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları  hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine  ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmı ile binek  otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve Katma Değer Vergisi  toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate  alınabilecek.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç ilk  iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla  bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.

Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el  olarak iktisap edildiği hallerde de amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan  binek otomobilin en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider olarak baz  alınabilecek.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte  yürürlükte olan tutar dikkate alınacak.

Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'i ve  kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira  bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmıyla binek otomobillerin iktisabında  ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak  dikkate alınabilecek.

Beyannameli mükellefiyetin artırılması, yüksek gelir gruplarından daha  fazla vergi alınması amacıyla düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda tevkif suretiyle vergilendirilen ücret tutarları ve bu  tutarlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, yıllık beyanname sayesinde matrah ve  sair unsurlarının kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Böylece tek veya birden  fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden  mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, 500 bin lirayı aşması halinde ücret  gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilecek.

GELİR VERGİSİ TARİFESİNE YENİ DİLİM
Kanunla gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde  35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde  edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar  gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan  sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye  çıkarılacak.

Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine  kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi  itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak.

Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir  vergisi kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e  uzatılacak.

Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu  gelirler yıllık beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin,  hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine  ödenmiş olması şartı getirilecek.

Kanunla 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek  gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife  uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 2019 yılı için belirlenen yeniden  değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak.

SAHTE BELGEYLE MÜCADELE
Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi  tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği  gibi hususlar dikkate alınarak, mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik  Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları  sonucunda sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler,  vergi incelemesine sevk edilecek ve bunlar nezdinde yoklama yapılacak.

Yoklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar  çerçevesinde vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek  olduğuna ilişkin görüşü ve vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayıyla  mükellefiyet kaydı terkin edilecek. Bu durum mükellefe tebliğ edilecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında "izaha davet edilenler"in izahta bulunma  süreleri, beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılacak.

Ayrıca kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge  tutarı, bir takvim yılında 100 bin lirayı geçmeyen veya bu tutarı geçse bile  ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5'ini aşmayan mükelleflere  ziyaı uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 oranında vergi ziyaı cezası kesilecek.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM
Vergi ziyaı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın  indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı  cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.

İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada  anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı  mercilerinin iş yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda "Kanun  yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz  yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin  veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların  sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılıyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve  cezaların, vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle ödenmesi halinde ayrıca  indirim yapılacak.

Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla  yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespite  ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflerin, süresinde beyanname vermeleri durumunda  kesilen yüzde 20 oranındaki vergi ziyaı cezası, uzlaşma kapsamı dışında  tutulacak.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması  veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak  üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135  bin lirayı, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek  otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı  250 bin lirayı aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın  en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilecek. Bu hükmün  uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 08:33
YORUM EKLE

banner117

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.