İnfaz düzenlemesi teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi Meclisten geçti.

İnfaz düzenlemesi teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan infaz  düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre, İnfaz  Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak infaz hakimliğinin mevcut görevleri  arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin  verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve  güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi  gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor.

İnfaz Hakimliği Kanunu'nun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması  adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve  tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da  Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği  kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik  tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli  kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine  getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye  değiştirildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine  getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu  göz önünde tutularak, belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK)  olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği  kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz  hakimliğine atanan hakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde  veya işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılacak. İnfaz  hakimliğinin yargı çevresi, kuruldukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli  yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olacak.

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde,  büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz  hakimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş  yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına veya yargı  çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından  karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin yetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı  yere göre belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve  tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere  ilişkin yapılan şikayetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin  gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yerde infaz hakimliği yetkili  olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel  bulunacak.

Düzenlemeyle infaz hakimlerine yeni görevler de verildi. Buna göre,  infaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına  ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına  ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek  kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli  kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında  yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının  ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararların kanun veya  diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu karar, işlem veya  faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten  itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilecek

İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet  savcısı tarafından, tebliğden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu  hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz hakiminin onayına  tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu hüküm uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik  Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki  ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler  veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar  mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan  değişiklikler nedeniyle olağan veya olağanüstü kanun yolu incelemesinde bozma  kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar,  iş ve kadro durumu dikkate alınarak değiştirilen hükümlere göre infaz  hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata  rağmen 30 gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine  başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa  süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verecek ve bu karar  derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan  nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince tedbir  değiştirilecek.

Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen  iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi  koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın  infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun yerine getirilmesi  halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri  uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt  soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından belli hakları  kullanmaktan yoksun bırakılamayacak.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da  koşullu salıverilen hükümlü hakkında, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi  sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun  bırakılmamasına" karar verilebilecek.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.