Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O çalışanlar kadroya alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz çalışmış ve halen çalışmaya devam eden KİT ve bağlı ortaklıklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan personel, yapılacak sınavda başarılı olması halinde işçi statüsünde istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O çalışanlar kadroya alınacak
banner150

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait  Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 2020 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve  verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve  kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler  belirlendi.

Buna göre, kamu teşebbüsleri tüm işletmecilik faaliyetlerinde  verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları  politikası izlenecek.

Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı  kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel  esas alınarak değerlendirilecek.

Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde  miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda  yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda Ar-Ge ve inovasyon  çalışmalarına gereken önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük  maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler  takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden  geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini  asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını  teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali  yükümlülüklerini, asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari  açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından  sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

İSTİHDAM VE PERSONEL ALIMLARI

Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde 2019 yılında  ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya  naklen atanmasıyla, en fazla yüzde 10'u kadar personelin de özelleştirme  uygulamaları nedeniyle mülga Devlet Personel Başkanlığına veya Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususunda  kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili olacak.

Özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet  gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç 2020 yılında  emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

İhtiyaç duyulan personelle Ar-Ge faaliyetleri için gerek duyulan  personele yönelik taleplere ilişkin ilave atanacak personel sayısı 2019 yılında  ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek.

İlk defa açıktan atama yoluyla personel alımları, ilgili mevzuatlarda  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. KİT ve bağlı ortaklıklar,  faaliyet alanı itibarıyla özel niteliği haiz pozisyonlara kurumsal sınavla da  atama yapabilecek.

KİT ve bağlı ortaklıklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan personelden, 4 Aralık 2017  itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler,  yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

BİLGİ İŞLEM HARCAMALARI TASARRUF TEDBİRLERİ DIŞINDA TUTULACAK

Kamu teşebbüsleri, 2020 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak  31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme  İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak.  Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve  politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate  alınarak belirlenecek.

Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm  borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli  işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacak.

KİT'ler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan veya  oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak bir  protokolle belirleyecek ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin  artırılması için izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirleyebilecek.

Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini sağlıklı  ve sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem altyapısını kuracak veya kurmuş  oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecek. Bu kapsamda yapılan harcamalar  tasarruf tedbirleri dışında tutulacak.

KİT'LERİN 2020 YILI MALİ HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri belirlendi.  KİT'lerin 2020'de toplam 24,4 milyar liralık yatırım yapması öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 8,5 milyar liraylaTCDD yapacak. TCDD'yi 5 milyar  lirayla BOTAŞ, 4 milyar lirayla TEİAŞ  takip edecek.

KAYNAK: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 12:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.