Maaşın beş katına kadar ödeme yapılabilecek. Bugün resmiyet kazandı. Gümrük personeline nakdi ödül verilebilecek .İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin detayları...

640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesiyle, 18 Temmuz 2021 tarihinde, gümrük personeline nakdi ödül verilmesine dair hüküm eklenmişti. Kanunun uygulamasını gösteren yönetmelik 25 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

YÖNETMELİĞİN EK 2 VE 39. MADDESİNE GÖRE NAKDİ ÖDÜL VERİLEBİLECEK PERSONEL ŞU ŞEKİLDEDİR:

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı,

Gümrük Müdürü,

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü,

Gümrük Müdür Yardımcısı,

Gümrük Muhafaza Bölge Amiri,

Gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı,

Gümrük Muhafaza Memuru

NAKDİ ÖDÜL VERİLECEK DURUMLAR İSE YÖNETMELİKTE ŞU ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞTİ:

640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Bakanlık personelinden;

a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir.

NAKDİ ÖDÜL TEKLİFLERİNİ KİM YAPACAK?

Taşra teşkilatında nakdi ödül teklifleri, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünün görüşü ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdür tarafından onaylanan teklifler Nakdi Ödül Değerlendirme Kuruluna sunulur.

Merkez teşkilatında görevli personele ilişkin ödül teklifleri, Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Daire Başkanının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.

NAKDİ ÖDÜL DEĞERLENDİRME KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurulun sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülür. Nakdi ödül verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır.