On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar ''değerli konut vergisi''ne tabi olmayacak.

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik
banner150

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki kabul edilen maddelere göre, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak.

Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası  da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde  yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat  alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içerisinde  hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış  olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça  yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil  edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve  Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya ilgili maddelere aykırı davranan yapının gözetmenlerine de ceza getirildi.

Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar  için verilecek olan idari para cezası, 1000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya  imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya  aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında  yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip  etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecek para cezası 500 liradan en az 1000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralarda ruhsat aranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.

Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idari para cezasına, mevzuata aykırılığa konu alanın  arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilecek.

Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü  sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği  tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina  yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında  nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon  değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal  ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı  alanda karşılanmak zorunda olacak.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak  imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin  tamamı değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının  tespiti Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, yetkilendirilmiş en az iki lisanslı  gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda  belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile değişiklik sonrası değer  tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere,  idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat  aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen  değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin  olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından  geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek.  Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla  yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı  düzenlenemeyecek.

Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde  25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i ilgili ilçe  belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel  Hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40'ı imar planı  değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30'u Bakanlığın  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na aktarılacak. Bakanlıkça onaylanan imar planı  değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yüzde 75'i Bakanlığın Dönüşüm  Projeleri Özel Hesabı'na, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin  olduğu illerde yüzde 15'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10'u  ilgili ilçe belediyesinin hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise  Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin  yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına 5 iş günü içinde  aktarılacak.

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının  yüzde 25'i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde  30'u ile Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer  artışında imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından  onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri  ile imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların  hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.

İmar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, planlarda yer alan serbest  olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar değiştirilecek.  İlgili idaresince gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen  yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu'na  göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta  öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine  istinaden ilgili idaresince verilecek.

Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda, taşınmaz satın  alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak.

Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların  muvafakati aranacak.

Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacak.

Yapı denetim kuruluşlarından bu madde kapsamındaki denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere idari ve cezai müeyyideler  uygulanacak.

Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat  hükümleri uygulanacak.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılara söz konusu hükümler uygulanmayacak.

Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklikle gecekondu alanlarında TOKİ  ile belediyeler arasındaki yetki çakışmasının giderilmesi amaçlanıyor.

Değerli konut vergisinde düzenleme

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na  göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

Değeri 5 milyon ila 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon  lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon lira arasında  olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından  itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi  Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.

Teklifin birinci bölümündeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından ikinci bölümün müzakerelerine geçildi.
 
İkinci bölümün tümü üzerindeki konuşmalarının tamamlanmasının ardından  Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.
 
Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması nedeniyle  birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA
 

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 09:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.