Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor, artık...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi. Artık yeni dönem başlıyor.Kredi ve banka kartı olan, cep telefonu kullanan herkesi kapsıyor.Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmeler, elektronik ortamda düzenlenebilecek. Elektronik haberleşme hizmetleri için sözleşmeler, yazılı usulün yanında elektronik de yapılabilecek.Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesinde yazılı bildirim koşulu kaldırılacakKanuna göre, bu yıl meydana gelen ve 9 ili etkileyen 4 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilecek. Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor, artık...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı  Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel  Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.   Kanunla diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve  iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim  Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor. Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye  Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu  İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile  Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri, Erzurum'un Çat ilçesinde bu yıl  meydana gelen 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin  giderilmesinin amaçlandığı kanun, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş  yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanıyor.

"Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen  Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"a  yapılan eklemeyle, yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında  olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli  çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya  bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçiyor.

Meclis'e sunuldu değişiyor! Kredi kartı, banka kartı olan, cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor...

Bu kapsamda çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık alanların  ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilecek. Kısa süreli çalışmaya tabi  işler yönetmelikle belirlenecek. Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu  sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman  ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel  tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe  Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç  ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek. 

"Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek  Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"a geçici madde ekleniyor.  Maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları üzerine,  mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına  ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargıya açılmış davalarda iptal kararı  verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda; Taşınmazın idare adına  tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı  tarafından mahkeme veznesine depo edilecek.  Bankacılık Kanunu'nda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin  bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli düzenleniyor.

 Sözleşmelerin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli  olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini  belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden  gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek diğer  yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülüyor.  Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri  arasındaki sözleşmeler için de bu düzenleme geçerli olacak.  Bu düzenleme ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki  "sözleşme şartları" hükmüne de ekleniyor.

Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi  kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge  ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de  kullanılabilmesinin önü açılıyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin içeriğinde  yer alması gereken asgari konular ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler,  kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenecek.

 Abonelik sözleşmeleri elektronik yöntemle de iptal edilebilecek

 Kanunla Elektronik Haberleşme Kanunu'nda da düzenleme yapılıyor.  Buna göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken  bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Sözleşme,  yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacak. Elektronik ortamda kurulacak  sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek şekilde,  kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılacak ve bunlara ilişkin usul ve  esaslar kurum tarafından belirlenecek.  Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin  yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de  talebini iletebilecek

  Çek Kanunu'nda düzenleme

  Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen  kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen  kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak.  Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay  arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün  sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu  tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri  ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının  devamına karar verilecek. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndaki  düzenlemeye göre, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile  müşterileri arasındaki sözleşme, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının  kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun,  yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik  haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına  imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecek. Buna ilişkin usul  ve esaslar, kurul tarafından belirlenecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında  iç kontrol sistemi oluşturulacak.  Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde  bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1  Temmuz 2021 olacak.  KİT ve bağlı ortaklıklarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda  tanımlanan iç kontrol sistemi oluşturulacak.

 KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının her düzeydeki yöneticisi, iç  kontrol sisteminin etkin şekilde oluşturulmasından ve uygulanmasından, yönetim  kurulları da gözetiminden ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.  İç denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirlenen  faaliyetleri kapsayacak. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılacak. Yapıları  ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle KİT ve bağlı ortaklıklarında iç  denetçi istihdam edilecek. İç denetçiler, gerekli şartları taşıyanlar arasından  yönetim kurulu tarafından atanacak, aynı usulle görevden alınacak. İç denetçiler,  kanunda belirtilen görevleri İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen kamu iç  denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirecek.

İç denetçilerde aranacak şartlar

 KİT ve bağlı ortaklıklarına iç denetçi olarak atanacaklarda Devlet  Memurları Kanunu'nda belirtilen şartlar aranacak. İç denetçiler, mali ve sosyal  haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık iç denetçisine  denk olacak. Gerekli şartları yerine getirerek iç denetçi olarak görevli  bulunanlardan anılan ilgili karardaki gerekli sertifikaya sahip olanlar, bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde istihdam edildikleri  teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine, iç denetçi kadrolarına  atanacak. Sertifika şartı hariç diğer gerekli şartları yerine getirerek, 2 yıl  içinde sertifika sahibi olmak üzere iç denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar,  en geç 31 Aralık 2021'e kadar olmak üzere belirtilen sürede gerekli  sertifikalardan birine sahip olmaları halinde, istihdam edildikleri teşebbüs veya  bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç denetçi kadrolarına atanacak.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve  Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda  değişiklikler yapılıyor.  Çerçeve sözleşme, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının  kullanılmasıyla mesafeli olarak ya da bankanın belirlediği bilişim veya  elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin  doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecek.
Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yatırım  kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkileri  aynı şekilde düzenliyor. Böylelikle, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler  saklı kalmak kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında  potansiyel müşterilerle yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin  dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanması sağlanacak.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklikle de bu sözleşmelerin,  uzaktan iletişim araçlarıyla da kurulabilmesi kolaylaştırılıyor. İçişleri  Bakanlığının, kimlik verileri, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, Sermaye  Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleriyle,  Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para  Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile  paylaşabilmesi amaçlanıyor.

KAYNAK: AA

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 10:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.