Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Bugün resmen başladı. SGK'ya bildirmek zorunlu. En düşük ödeme bin 752, en yüksek ise 4 bin 380 lira. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları belirlenen internet adreslerine yapılacak. Ödemeler hesaba yatacak. Peki kısa çalışma ödeneği kesilir mi?Başvurular nasıl yapılacak? Ne kadar süre ile ödenir?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı

Son yıllarda piyasanın karşı karşıya kaldığı ekonomik dalgalanmalarda, doğal afet ve yaşanan olağanüstü durumlarda can simidi olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinde yeniden düzenlenen şatlar belli oluyor.

Özellikle virüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında ki personel azaltılması ve toplu ortamlara girilmesi sakıncalı olduğu için tüm başvuru süreçleri online ortamda yürütülecek.Bu hafta içerisinde başvurular başlayacak ama kafalar karışık, cevap bekleyen sorular çok...

Peki nedir bu Kısa Çalışma Ödeneği?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.  

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.

Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

Sıra No Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi Elektronik Posta Adresi

1Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.adana@iskur.gov.tr        

2Ceyhan Hizmet Merkezi      kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr

3Kozan Hizmet Merkezi      kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr

4Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr

5Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr

6Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   kisacalisma.agri@iskur.gov.tr

7Patnos Hizmet Merkezi      kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr

8Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr

9Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr

10Altındağ Hizmet Merkezi      kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr

11Çankaya Hizmet Merkezi      kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr

12Sincan Hizmet Merkezi      kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr

13Ostim Hizmet Merkezi      kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr

14Polatlı Hizmet Merkezi      kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr

15Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr

16Alanya Hizmet Merkezi      kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr

17Manavgat Hizmet Merkezi      kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr

18Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr

19Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr

20Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr

21Kuşadası Hizmet Merkezi      kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr

22Nazilli Hizmet Merkezi      kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr

23Söke Hizmet Merkezi      kisacalisma.soke@iskur.gov.tr

24Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr

25Bandırma Hizmet Merkezi      kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr

26Edremit Hizmet Merkezi      kisacalismaedremit@iskur.gov.tr

27Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr

28Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.batman@iskur.gov.tr

29Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr

30Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr

31Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr

32Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr

33Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr

34Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr

35Bucak Hizmet Merkezi      kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr

36Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr

37Gemlik Hizmet Merkezi      kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr

38İnegöl Hizmet Merkezi      kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr

39Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr

40Biga Hizmet Merkezi      kisacalisma.biga@iskur.gov.tr

41Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr

42Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.corum@iskur.gov.tr

43Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr

44Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr

45Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr

46Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr

47Keşan Hizmet Merkezi      kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr

48Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr

49Kovancılar Hizmet Merkezi     kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr

50Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr

51Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr

52Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr

53Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr

54Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr

55Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr

56Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr

57Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr

58İskenderun Hizmet Merkezi      kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr

59Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr

60Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr

61Bahçelievler Hizmet Merkezi      kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr

62Başakşehir Hizmet Merkezi      kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr

63Bayrampaşa Hizmet Merkezi      kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr

64Beyoğlu Hizmet Merkezi      kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr

65Büyükçekmece Hizmet Merkezi      kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr

66Kadıköy Hizmet Merkezi      kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr

67Pendik Hizmet Merkezi      kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr

68Sancaktepe Hizmet Merkezi      kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr

69Şişli Hizmet Merkezi      kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr

70Sultangazi Hizmet Merkezikisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr

71Tuzla Hizmet Merkezi      kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr

72Ümraniye Hizmet Merkezi      kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr

73Bornova Hizmet Merkezi      kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr

74Çiğli Hizmet Merkezi      kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr

75Karabağlar Hizmet Merkezi      kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr

76Konak Hizmet Merkezi      kisacalisma.konak@iskur.gov.tr

77Torbalı Hizmet Merkezi      kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr

78Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr

79Elbistan Hizmet Merkezi      kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr

80Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr

81Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr

82Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kars@iskur.gov.tr

83Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr

84Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr

85Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr

86Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr

87Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr

88Lüleburgaz Hizmet Merkezi      kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr

89Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr

90Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr

91Dilovası Hizmet Merkezi      kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr

92Gebze Hizmet Merkezi      kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr

93Gölcük Hizmet Merkezi      kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr

94Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.konya@iskur.gov.tr

95Akşehir Hizmet Merkezi      kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr

96Beyşehir Hizmet Merkezi      kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr

97Ereğli Hizmet Merkezi     kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr

98Seydişehir Hizmet Merkezi      kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr

99Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr

100Tavşanlı Hizmet Merkezi      kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr

101Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr

102Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr

103Akhisar Hizmet Merkezi      kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr

104Salihli Hizmet Merkezi      kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr

105Soma Hizmet Merkezi      kisacalisma.soma@iskur.gov.tr

106Turgutlu Hizmet Merkezi      kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr

107Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr

108Kızıltepe Hizmet Merkezi      kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr

109Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr

110Anamur Hizmet Merkezi      kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr

111Erdemli Hizmet Merkezi      kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr

112Silifke Hizmet Merkezi      kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr

113Tarsus Hizmet Merkezi      kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr

114Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr

115Fethiye Hizmet Merkezi      kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr

116Milas Hizmet Merkezi      kisacalisma.milas@iskur.gov.tr

117Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.mus@iskur.gov.tr

118Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr

119Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr

120Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr

121Fatsa Hizmet Merkezi      kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr

122Ünye Hizmet Merkezi      kisacalisma.unye@iskur.gov.tr

123Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr

124Kadirli Hizmet Merkezi      kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr

125Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.rize@iskur.gov.tr

126Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr

127Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr

128Bafra Hizmet Merkezi      kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr

129Çarşamba Hizmet Merkezi      kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr

130Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr

131Akçakale Hizmet Merkezi      kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr

132Siverek Hizmet Merkezi      kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr

133Viranşehir Hizmet Merkezi      kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr

134Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr

135Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr

136Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr

137Cizre Hizmet Merkezi      kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr

138Silopi Hizmet Merkezi      kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr

139Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr

140Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr

141Çerkezköy Hizmet Merkezi      kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr

142Çorlu Hizmet Merkezi      kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr

143Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr

144Erbaa Hizmet Merkezi      kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr

145Turhal Hizmet Merkezi      kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr

146Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr

147Sürmene Hizmet Merkezi      kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr

148Vakfıkebir Hizmet Merkezi      kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr

149Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr

150Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.usak@iskur.gov.tr

151Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.van@iskur.gov.tr

152Erciş Hizmet Merkezi      kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr

153Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr

154Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr

155Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr

156Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi     kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.