Ev sahibi olanlar dikkat: Vergi düşüyor!

Gayrimenkul ve amortismana tabi varlıkların yeniden değerleme kapsamı genişledikçe, mükellefler daha düşük vergi oranlarından yararlanabiliyor.

Ev sahibi olanlar dikkat: Vergi düşüyor!

7326 sayılı yapı kanunu, başta ödeme kolaylığı olmak üzere kurumsal ve bireysel mükelleflere çeşitli avantajlar sağlamayı ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı amaçlamaktadır. Vergi mükelleflerini varlıklarının gerçek değerini beyan etmeye teşvik etmek için kanun, belirli vergilere daha düşük vergi oranları uygular.

Yazı dizimizin bu bölümünde Sitem Global Danışmanlık Yönetim Ortağı CPA Necmi Ulus ve vergi müşavirliği ekibinin katkılarıyla hazırlandık.Yasa, gayrimenkul ve amortismana tabi varlıkların yeniden değerlemesi ile nakit, genel cari hesaplar ve diğer Hesapların, emtiaların ve demirbaşların envanteri, bilançonun gerçekliğini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. kabul edeceğiz.

2018 yılında Af Kanunu ile hayata geçirilen gayrimenkul değerleme düzenlemeleri, yeniden yapılanma kanununa da girdi. Bu düzenlemede mükelleflerin yararlandığı iki husus bulunmaktadır. Birincisi vergi oranı.

Geçmişte katma değerin %5'i oranında hesaplanan vergiler bu düzenlemede %2 ve üzeri oranlarda hesaplanmaktaydı. İkinci ve en önemli hüküm ise kapsamının genişletilmesidir. 2018 düzenlemeleri sadece gayrimenkulleri kapsamakla birlikte, düzenlemeler aktif olarak kayıtlı gayrimenkulleri ve amortismana tabi diğer ekonomik varlıkları kapsamaktadır.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme hakkına sahip. Dolayısıyla serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler ve işletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler bu imkandan faydalanamazlar.

Ayrıca finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu uygulamadan yararlanamayacak.

Sermayeye eklenebilir 

Yeniden değerleme, son düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mükelleflerin yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılabilecek. Değerin tespitinde amortisman tam ayrılmış gibi kabul edilecek, maliyete dahil olan kredi faizi ve kur farkı da dikkate alınacak.

Bu yöntemle hesaplanarak varlığın değerindeki artış tutarı, gelir yazılmayacak, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına aktarılacak. Bu tutarın sermayeye ilavesi de mümkün.

Süre ve ödemeler 

Değerleme 31.12.2021'e kadar yapılabilecek. Ödemelerin ise ilk taksiti değerlemenin yapıldığı ve beyannamenin beyan edildiği ayın sonunda, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç taksitte yapılması gerekiyor.

Yeniden değerlemeye örnek 

A şirketinin 9.6.2021 itibarıyla yasal defter kayıtlarında maliyet bedeli 10.000.000 TL, birikmiş amortismanı 2.000.000 TL olan bir taşınmazı var. Bu taşınmaz, şirketin aktifine 31.01.2011'de girmiş ve bu kanundan yararlanarak yeniden değerlemeye tabi tutuluyor.

Değer artışı taşınmazın yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değerinden (35.868.208,71  7.143.641,74 =   28.694.566,97), yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerinin (10.000.000 - 2.000.000 = 8.000.000) indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup örneğimizde (28.694.566,97 - 8.000.000 = 20.694.566,97 TL) olarak gerçekleşecek.

Yapılan yeniden değerleme sonrasında 20.694.566,97 TL değer artışı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan 413.891,34 TL verginin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar beyan edilip ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi 

Yapılandırma kanunuyla yürürlüğe giren düzenlemelerden bir tanesi de kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi... Kanuna göre düzeltme işlemleri 2 şekilde planmış: 1- Kayıtlarda yer almayan emtia, makine teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması.

2- Kayıtlarda olan ama fiilen işletmede bulunmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler.

Kayıtsız emtiayı kayda alma 

Mükellefler işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31.8.2021 tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.

Buna göre aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açılması gerekecek. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek.

Beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ödenen KDV indirilemeyecek.  

Kayıtlı ama olmayan emtialar 

Mükellefler, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, 31.8.2021 tarihine kadar kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Buna göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. İşletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar konusu da kanuna göre şöyle düzenlenir:

31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.8.2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan verginin, beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekir. Bu kapsamda ödenen vergiler gider olarak kabul edilmeyecek, ilgili hesaplar için ilave bir tarhiyat yapılmayacak.

Kayıt düzeltmenin faydaları 

Mükellefler gerçeğe yakın mali tablolara kavuşabilecekler. Kasa, ortaklardan alacaklar ve benzeri hesapların düzeltilmesi imkanı ile kronikleşen vergi risk ve maliyetlerinin önüne geçilebilecek. Kayıtdışı ekonominin, işletme kayıtlarında oluşturduğu tahribatın önüne geçilebilecek. Emtia ile ilgili düzeltmeler ile ayrılan karşılık, ortaklara  dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve sonraki dönemlerde de vergilenmeyecek. Beyan edilen ve fon emtia ve demirbaşın değeri kadar, ortaklara işletmeden para çekme imkanı yaratacak. İşletmenin özkaynakları ve işletme değerliliği ile kredibilitesi artacak.

(Kaynak: Milliyet)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.